Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne skierowane do dzieci

"Wakacyjny Dom Kultrury 2010"

Projekt został zrealizowany w Fastowie w Domu św. Marcina w ramach akcji wolontarystycznej Podaruj Wakacje 2010. Zajęcia przygotowały i poprowadziły: Anna Grzelakhistoryk sztuki, Justyna Kamykowskaartysta plastyk i Katarzyna Twardzikukrainistka z pomocą innych wolontariuszy przebywających w tym czasie w Domu św. Marcina. Legendy i instrukcje gier przetłumaczyła Dorota Kowalczyk - ukrainistka, choreografię opracowała Ewa Kopyśćinstruktorka tańca. Wszyscy zaangażowani w projekt pracowali wolontarystycznie i pokryli część kosztów przedsięwzięcia. Wymienione osoby przeprowadziły trwajace trzy dni warsztaty, które miały na celu integrację dzieci z różnych środowisk (podopiecznych Domu św. Marcina oraz mieszkających w okolicy), podniesienie poczucia własnej wartości dzieci z trudnym startem życiowym oraz integrację dzieci należących do współistniejących na tych terenach Kościołów rzymskokatolickiego i prawosławnego. Ogólnorozwojowe zajęcia zostały tak pomyślane, aby stymulować wszechstronny rozwój najmłodszych dzięki zabawom sportowo-ruchowym, tanecznym, manualnym oraz łamigłówkom. W warsztatach uczestniczyły grupy od 10 do 15 dzieci, które na co dzień nie mają dostępu do podobnych zajęć edukacyjnych.

Morskie opowieści 2011

Projekt został przeprowadzony w Fastowie w Domu św. Marcina w ramach drugiej już akcji wolontarystycznej Podaruj Wakacje 2011. Tym razem warsztaty były prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych wolontariuszy i miały charakter cykliczny. W każdym z dziesięciu tygodni realizowany był inny temat w ramach wakacyjnego cyklu "Morskie opowieści". Celem zajęć było wzbudzenie u dzieci poczucia własnej wartości, okazanie im indywidualnego zainteresowania i stymulacja kreatywnego myślenia, a oprócz tego poszerzenie wiedzy podopiecznych na temat flory i fauny oceanów, mórz, wysp i wybrzeży morskich, a także uzupełnienie wiadomości z innych dziedzin dzięki związaniu ich problematyki z tematem morza i wody (na przykład budowa statków, eksperymenty fizyczne przy użyciu wody). Służyły temu zabawy ruchowe, badawcze, twórcze, konstrukcyjne i dydaktyczne oraz różnorodne formy edukacyjne na przykład filmy przyrodnicze czy bajki. Zdobyte wiadomości dzieci wykorzystały i utrwalały podczas zajęć rekreacyjno – sportowych, manualnych i gier terenowych. Uczyły się pracy z mapą, szukając zaginionych wysp i skarbu piratów. W zabawach sportowych ćwiczyły zręczność w łowieniu na wędkę własnoręcznie wykonanych morskich potworów. W czasie zajęć manualnych wspólnie zbudowały model statku i namalowały burzę na morzu. Miały także okazję poznać prawa fizyki podczas prostych eksperymentów przeprowadzanych pod opieką wolontariuszy. Tak jak w roku 2010 wszystkie osoby zaangażowane w projekt pracowały wolontarystycznie i pokryły koszty dojazdu do Fastowa.

Smakowite podróże 2012

Projekt był realizowany w ramach kolejnej akcji Podaruj Wakacje 2012, która tym razem została przeprowadzona w Wolicy pod Fastowem, gdzie na tygodniowe turnusy przyjeżdżali podopieczni Domu św. Marcina. Podobnie jak w roku 2011 warsztaty realizowali odpowiednio przeszkoleni wolontariusze. W każdym z siedmiu tygodni dzieci podróżowały po innym europejskim kraju, a wszystko pod wspólnym hasłem "Smakowite podróże". Cele zajęć nie zmieniły się. Chodziło o wzbudzenie w dzieciach poczucia własnej wartości, okazanie im indywidualnego zainteresowania i stymulacja kreatywnego myślenia, a oprócz tego poszerzenie wiedzy podopiecznych na temat wybranych europejskich krajów, a szczególnie ich obyczajów i kuchni. Służyły temu prezentacje najważniejszych zabytków i miejsc, świętych czy innych ważnych dla tych krajów postaci, oglądanie filmów, nauka piosenek i tańca. Jak w latach poprzednich realizacji celu służyły też gry, zabawy ruchowe i warsztaty plastyczne. Dzieci w ramach podróży po wybranym kraju konstruowały pojazdy, gotowały potrawy pod kierunkiem wychowawcy, bawiły się w zabawy, których inspiracją były obyczaje, konstuowały i malowały smoki czy maski. Tak jak w roku 2011 wszystkie osoby zaangażowane w projekt pracowały wolontarystycznie i pokryły koszty dojazdu do Fastowa.


Projekty edukacyjne skierowane do wolontariuszy.

Szkoła Mądrego Dawania Siebie 2011

Szkoła Mądrego Dawania Siebie to cykl szkoleń dla wolontariuszy biorących udział w projekcie Podaruj Wakacje 2011 przeprowadzonych w maju i czerwcu 2011 roku w Krakowie. Ich celem był wzrost wiedzy z zakresu pedagogiki, medycyny, psychologii, a także języka ukraińskiego, plastyki i pracy w grupie. Podniesienie kwalifikacji miało wpłynąć na zwiększenie skuteczności pracy wolontariuszy w Fastowie w Domu św. Marcina. Szkolenia prowadzili lekarz ratownictwa medycznego, psycholog-psychoterapeuta, trener liderów, pedagog, pedagog ulicy, streetworker, ukrainistka, artysta plastyk, animator kultury. Niektóre osoby miały za sobą doświadczenie pracy wolontarystycznej z dziećmi ulicy na Ukrainie.

W trakcie zajęć przyszli wolontariusze nauczyli się udzielania pierwszej pomocy, prowadzenia zabaw grupowych, poznali sprawdzone gry dostosowane do różnych grup wiekowych oraz metodykę nauczania poprzez zabawę. Otrzymali także wskazówki pomocne w koordynowaniu grupy: inicjowaniu i przeprowadzaniu gier, konkursów, turniejów. Program zajęć obejmował również istotny problem relacji opiekunów z dziećmi starszymi. Na wagę zagadnienia i potrzebę szkolenia w tym zakresie zwrócili uwagę wolontariusze pracujący w Fastowie w roku 2010. Poruszone zostały kwestie motywacji do współpracy i przeciwdziałania agresji. Oddzielny blok warsztatów poświęcony był pracy z wychowankami zaniedbanymi środowiskowo, pochodzącymi ze środowisk patologicznych, dotkniętymi uzależnieniami i sprawiającymi problemy wychowawcze. Uczestnicy dowiedzieli się, jak pozytywnie wykorzystywać zaradność i przedsiębiorczość dzieci, oraz przećwiczyli zawieranie kontraktu z grupą. Praktyczne warsztaty plastyczne przygotowały wolontariuszy do prowadzenia zajęć manualnych, które są szczególnie ważne w pracy z dziećmi z problemami emocjonalnymi i rozwojowymi. Poruszone zostały kwestie pielęgnacji niemowląt i małych dzieci, dbania o higienę oraz zapobiegania chorobom. Przewidziano także krótki kurs języka ukraińskiego dostosowany do potrzeb komunikowania się z dziećmi i obejmujący tematykę związaną z zadaniami, jakie mieli wykonywać wolontariusze. Zadbano również o podniesienie umiejętności szefów turnusów, którzy odbyli szkolenie liderskie. Najważniejsze treści warsztatów wraz z autorskim słowniczkiem terminów i zwrotów w języku ukraińskim zebrane zostały w formie broszurki, którą otrzymał każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia.


Szkoła Wspólnego Dawania Siebie 2012

Celem projektu realizowanego w roku 2012 było wzmocnienie potencjału Fundacji proUkraina dzięki inwestycji w wolontariuszy. Cykl szkoleń skierowanych do dotychczasowych współpracowników Fundacji oraz osób dopiero rozpoczynających współpracę miał zintegrować wolontariuszy i zwiększyć ich zaangażowanie w pracę Fundacji. Działania w ramach projektu przebiegały kilkutorowo.

Nowi wolontariusze wzięli udział w szkoleniu pod hasłem Pakiet Startowy, którego celem było przygotowanie do odbycia wolontariatu w Domu św. Marcina na Ukrainie. W ramach tego cyklu odbyły się warsztaty pierwszej pomocy, opieki nad niemowlętami i języka ukraińskiego. Drugi szkolenie, Dla Wtajemniczonych, przeznaczone było dla wolontariuszy mających pełnić w czasie wyjazdu na Ukrainę funkcję wychowawcy lub animatora. Mieli oni przejąć odpowiedzialność za zadania wychowawcze i edukacyjne w realizowanych przez Fundację projektach. Wśród nich znalazły się osoby, które posiadają doświadczenie pedagogiczne lub predyspozycje do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Udało się również zrekrutować kilku wolontariuszy w wieku 50+, którym powierzone zostały właśnie takie zadania. Osoby te dzięki swojemu doświadczeniu wspomogły Fundację nie tylko wiedzą z zakresu wychowania, opieki nad dziećmi, domowej ekonomii czy kulinariów, ale także różnorodnym doświadczeniem zawodowym. W ramach pakietu Dla Wtajemniczonych odbyły się warsztaty "Dotykanie świata", "Wychowanie przez wspólne gotowanie" oraz spotkanie robocze, w trakcie którego kandydaci na wychowawców i animatorów opracowali jednolity program wychowawczo-edukacyjny. Dzięki warsztatom wolontariusze podnieśli swoje kwalifikacje i przygotowali się do kreatywnej pracy zespołowej.

Dla osób już związanych z Fundacją przeznaczone były szkolenia liderskie Pakiet Dla Wtajemniczonych, dzięki którym mogli objąć bardziej odpowiedzialne funkcje szefów, czyli koordynatorów wolontariatu w ramach tygodniowych turnusów. Celem tych szkoleń było także zwiększenie zaangażowania tej grupy wolontariuszy w pracę Fundacji oraz poszerzenie ich wiedzy na jej temat. Dlatego liderzy wzięli udział w trzech cyklach warsztatów: "Trzech liderów - jeden cel", "Mistrz dobrych relacji" oraz "Misja – proUkraina".

Ostatni cykl szkoleń to pakiet Dla Samodzielnych. Ich celem było zintegrowanie i przygotowanie do pracy ośmiooosobowych zespołów wolontariuszy mających wyjechać wspólnie do Domu św. Marcina na Ukrainie w ramach tygodniowych turnusów. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach "Nie jedź w nieznane!", "Zabawa w ruchu" oraz w roboczym spotkaniu zespołu, które prowadzili lider, wychowawca i animator. To właśnie wtedy wolontariusze dokonywali podziału obowiązków i sporządzali plan pracy na cały tydzień. Aby jeszcze bardziej ułatwić uczestnikom wyjazdów przygotowanie do czekających ich zadań Fundacja uruchomiła forum internetowe. Szkolenia i spotkania grup programowych pozwoliły ich uczestnikom (także seniorom) wpływać na kształt podejmowanych przez Fundację działań.

Położenie szczególnego nacisku na zapoznanie wolontariuszy z historią, misją i celami Fundacji proUkraina zwiększyło ich przywiązanie do organizacji. Temu też służył ostatni etap projektu Szkoła Wspólnego Dawania Siebie: spotkanie wolontariuszy, które odbyło się w siedzibie Fundacji pod koniec września. Jego uczestnicy mieli możliwość podzielenia się wrażeniami z pobytu w Wolicy oraz zapoznania się z planami na przyszłość. Wspomnieniom sprzyjał pokaz slajdów dokumentujących akcję Podaruj Wakacje 2012, gry integracyjne oraz poczęstunek przygotowany przez biorących udział w spotkaniu. Niektórzy wolontariusze wyrazili chęć dalszej współpracy z Fundacją.