Statut

STATUT

Fundacji Przyjaciół Ukrainy proUkraina

Rozdział I

Postanowienia ogólne.


§1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Przyjaciół Ukrainy proUkraina, zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona przez Macieja Świszczowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 11 sierpnia 2009, przez notariusza Beatę Olsza, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, Rynek Główny 30, działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn.zm.) oraz niniejszego Statutu.

§2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Czas trwania Fundacji jest nie oznaczony.

 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.


§3.

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§ 4.

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 2. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją, prawnie zastrzeżonym, znakiem graficznym.

 3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§5.

Fundacja może ustanowić tytuły, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji.

§6.

Fundacja udziela wsparcia bez względu na narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie i poglądy polityczne potrzebujących.


§7.

Celami Fundacji są:

 • wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na terenie Ukrainy, rozwijanie i umacnianie postaw obywatelskich w społeczeństwie ukraińskim oraz pomoc charytatywna (materialna i niematerialna) dla potrzebujących na Ukrainie.

 • działalność na rzecz zbliżenia pomiędzy narodem polskim i ukraińskim.

§8.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • współpracę z organizacjami lokalnymi i międzynarodowymi, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz osobami, które realizują cele podobne do celów Fundacji,

 • członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami fundacji,

 • wspieranie (finansowe, rzeczowe lub organizacyjne) osób, organizacji i instytucji realizujących cele podobne do celów Fundacji,

 • fundowanie stypendiów, w tym zagranicznych,

 • udzielanie pożyczek, zapomóg i darowizn - zarówno pieniężnych jak i rzeczowych,

 • organizację sesji, konferencji, wykładów, wystaw oraz prowadzenie działalności wydawniczej,

 • przeprowadzanie szkoleń, praktyk, obozów naukowych, warsztatów i kursów,

 • organizację akcji edukacyjnych,

 • gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych i niematerialnych na rzecz Fundacji i realizacji jej celów statutowych,

 • organizowanie akcji charytatywnych, zbiórek i innych przedsięwzięć, z których dochód przeznacza się na realizację celów statutowych fundacji,

 • współpracę z wolontariuszami.


§9.

Fundacja nie prowadzi działalności pośrednictwa pracy oraz zakwaterowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

§10.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 400 zł (czterysta złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 2. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji, subwencji oraz grantów,

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 4. dochodów z majątku Fundacji,

 5. innych wpływów i dochodów.

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§11.

 1. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia, wymagane przepisami prawa, składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Władze fundacji

§12.

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§13.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 3. Strukturę organizacyjną, formy działania oraz szczegółowe kompetencje Zarządu określa Regulamin.

 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji,

 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 3. ubezwłasnowolnienia,

 4. śmierci członka Zarządu.

 1. Osobom wchodzącym w skład Zarządu zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania majątku organizacji na rzecz osób wchodzących w skład Zarządu Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz osób wchodzących w skład Zarządu Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wchodzące w skład Zarządu Fundacji, pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 1. W przypadku, gdy w Zarządzie nie pozostanie żaden członek tego organu, nowy Zarząd zostaje powołany przez kuratora wskazanego przez Sąd.

§14.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:

 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

 • realizacja celów statutowych,

 • sporządzanie planów pracy i budżetu,

 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

 • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 • podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji

 • uchwalanie regulaminów.

 1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji

§15.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes, przesyłając informację o terminie pocz­tą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 4. Zarząd podejmuje uchwały w obecności wszystkich członków.

Sposób reprezentacji

§16.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. W następujących sprawach wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa:

 1. w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 1.000 (tysiąca) euro,

 2. dotyczących zatrudniania pracowników,

 3. dotyczących udzielania darowizn, pożyczek lub zapomóg pieniężnych.

Rozdział V.

Postanowienia końcowe

§17.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji jednogłośnie. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§18.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§19.

1.       Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została usta­nowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.       O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia i opieki społecznej.

3.       Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

4.       Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać prze­znaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§20.

Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania.